Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Služovice
Služovice

Projekty

Rok 2023

Název projektu: Studie proveditelnosti - bývalý vojenský areál ve Služovicích

Cíl projektu:

Studie navazuje na zhotovenou celkovou koncepci využití areálu a okolí, zhodnotila její výstupy, provedla aktualizaci současného stavu a navrhla na podkladě průzkumů a reálného aktuálního stavu detailní řešení. Součástí studie jsou průzkumy, analýzy, mapování a příprava prací, tvorba samotné studie a následný inženýring.

foto1foto2foto3

Studii možno zhlédnou - zde klikněte

Název projektu: Stavební úpravy sportovního areálu TJ Sokol Služovice

Cíl projektu: Rekonstrukce prostranství TJ Sokol Služovice - inženýrské sítě, asfaltová plocha, zázemí pro prodej vč. posezeni, oplocení, dětské hřiště, zábrany.
foto1foto2foto3

Název projektu: Nobostavba Pivovaru s pohostinstvím a administrativní části k.ú. Služovice, p.č. 283/1, 283/10, 283/11, 283/3. 395, 398

Cíl projektu: Revitalizace starých vojenských garáží

stitekdokumentace

Název projektu: Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda

Předmětem projektu bylo pořízení interierového vybavení obecního sálu.

Publicitastoly 1obrazek 2


Rok 2022

Název projektu: Obec Oldřišov - eliminace jmelí - Oldřišov, Hněvošice, Služovice

Předmětem podpory je eliminace masivního výskytu bílého jmelí na území obcí Oldřišov, Hněvošice a Služovice.

publicitajmeli1jmelí2

výsadbajmeli3jemeli4

Název projektu: Starou židli novým kouskům nenaučíš

Předmětem projektu je pořízení nového interiérového vybavení obecního sálu, který se nachází v prvním nadzemním podlaží Kulturního domu Služovice. Tento sál slouží pro pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí a jako zázemí pro spolkovou činnost. Mezi nové interiérové vybavení patří 210 ks židlí, a dále pak 2ks prezentačních panelů plnící vzdělávací funkci.
Cílem projektu je zmodernizovat stávající vybavení sálu, čímž se zvelebí a zmodernizuje předmětné prostory Kulturního domu Služovice, současné dojde ke zvýšení komfortu pro diváky, posluchače či účastníky jednotlivých akcí v tomto sále.

publicita12

oslava 1oslava 3oslava 2

Název projektu: Projektová dokumentace pro vybudování nové základní školy v obci Služovice

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora a příprava projektové dokumentace 2020.

projekt židle nova skolapovinna publicita


Rok 2021

Logo  Logo   Logo

Název projektu: Nakládání s odpady v obci Služovice

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012010

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Cílem projektu Nakládání s odpady v obci Služovice je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chce obec podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015-2024 a Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026. Pořízením sběrných nádob pro bioodpad a jedlé oleje dojde ke zkvalitnění nakládání s těmito odpady a k vyšší vytříditelnosti těchto druhů odpadů. Pořízení sběrných nádob umožní obyvatelům obce odkládat odpad do vyhrazených kontejnerů kdykoliv v průběhu roku, nebude docházet k přeplňování kontejnerů a odkládání odpadu mimo nádoby.

 • Celkové způsobilé výdaje: 989 724,34 Kč
 • Dotace EU: 841 265,68 Kč (85 %)
 • Příspěvek příjemce: 148 458,66 Kč (15 %)
 • Datum zahájení realizace projektu: 8.3.2021
 • Datum plánovaného ukončení projektu: 28.2.2022
 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Obec Služovice
 • Nakládání s odpady v obci Služovice (443.27 kB)

 

Předmětem projektu je revitalizace ploch okolo rybníka na návsí v obci Služovice. Výsledkem projektu budou nové zpevněné plochy (pěší komunikace) z mlatového povrchu, menší oddychové plochy (celkem na třech místech), přičemž každá z nich bude obsahovat dvě lavičky a jeden odpadkový koš, umístění jednoho cykloboxu, který plní zároveň funkci k sezení, výsadba trvalkových záhonů a osázení břehů rybníka břehovými rostlinami. Cílem projektu je na základě provedené revitalizace stávajícího veřejného prostranství vytvořit odpočinková a relaxační místa vhodná na procházky, relaxaci či obecně trávení volného času, a to přímo v "centru" obce.

foto3foto1foto2


Rok 2020

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

„Rekonstrukce zpevněné plochy a opěrné zdi hřiště v obci Služovice“

operna zed1operna zed2operna zed3

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj poskytl obci Služovice dotaci na realizaci projektu „Variantní studie pro nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru v obci Služovice, včetně místní části Vrbka“. Dotace byla poskytnuta v celkové výši 213.000,-Kč. Zpracovatel variantní studie byl vybrán řádným výběrovým řízením a stala se jim firma VIVA PROJEKT s.r.o. Studie měla (má) za úkol navrhnout koncepci sestavení alternativ pro nakládání s odpadními vodami v obci Služovice a místní části Vrbka. Bylo rozpracováno celkem 5 variant.

Alternativa V.1 oddílná splašková gravitační kanalizace

V.1.1. centrální ČOV a oddílná splašková gravitační kanalizace Služovice

V.1.2. centrální ČOV a oddílná splašková gravitační kanalizace Vrbka

Alternativa V.2 kombinace oddílné splaškové tlakové a gravitační kanalizace

V.2.1. centrální ČOV pro Služovice a Vrbku na k.ú. Služovice a oddílná splašková tlaková kanalizace Vrbka (DČS) s centrální čerpací stanicí pro výtlak do oddílné splaškové gravitační kanalizace Služovice

V.2.2. centrální ČOV pro Služovice a Vrbku na k.ú. Služovice a kombinace oddílné splaškové gravitační kanalizace Vrbka zaústěné do centrální čerpací stanice s výtlakem do oddílná splaškové kanalizace Služovice

Alternativa V.3 kombinace oddílné splašková gravitační a tlakové kanalizace

V.3.1. centrální ČOV Služovice a kombinace oddílné splaškové gravitační a tlakové kanalizace na k.ú. Služovice

V.3.2. centrální ČOV Vrbka a tlaková kanalizace na k.ú. Vrbka

Alternativa V.4 kombinace oddílné splaškové a jednotné gravitační kanalizace na k.ú. Služovice

V.4.1. centrální ČOV Služovice a kombinace oddílné gravitační a tlakové splaškové a jednotné gravitační kanalizace na k.ú. Služovice

Alternativa V.5 kombinace oddílné splašková a jednotné gravitační kanalizace na k.ú. Služovice

V.5.1. DČOV na k.ú. Vrbka

Zvolená varianta k rozpracování:

Vychází z V.2.2. a je Vedená pod názvem V.6.

Centrální ČOV pro obě místní části Služovice a Vrbka na k.ú Služovice dle ÚPD a oddílná splašková kanalizace gravitační a tlaková na k.ú. Služovice s vyřešením všech rozvojových lokalit místní částí a oddílná splašková gravitační kanalizace se zaústěním do centrální čerpací stanice na k.ú Vrbka s výtlakem zaústěným do gravitační kanalizace na k.ú. Služovice;

Tabulka MSKnákladytitulní strana


Rok 2019

Revitalizace malé vodní nádrže na parc. č. 27 v k.ú. Služovice

tabulkarybník1rybník2

Projekt "Vybavení mužů, žen a mladých hasičů SDH Služovice" - spolufinancován z prostředků MSK v rámci programu Podpora sborů dobrovolných hasičů v roce 2019

foto1foto3foto4

Projekt "Doplnění hasičského vybavení dětského a dorosteneckého družstva SDH Vrbka" - spolufinancován z prostředků MSK v rámci programu Podpora sborů dobrovolných hasičů v roce 2019

foto1foto2foto3

Projekt " Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Služovice " Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

číslo smlouvy 01448/2019 RRC

publicita

socialkysocialkysocialky

scialkysocialkysocialky

Projekt "Horský vzduch dětem"

dotační program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol z rozpočtu Moravskoslezského kraje, číslo smlouvy 01143/2019 ŽPZ

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-121136/

SRSRSRSRSRSR

SRSRSR

"Na styku kultur - ze smakiem i tradycją"

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001572 pt.: "Na styku kultur - ze

smakiem i tradycją" jest mikroprojektem   współfinansowanym ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

Wniskodawcą jest Gmina Jejkowice, jednostką realizującą - Zespół Szkolno-Przedszkolny, partnerem Zakladni Skola a Materska Skola Sluzovice.

Budżet mikroprojektu to 9052,00 EUR (całkowite wydatki kwalifikowalne), z czego 7694,20 EUR było dofinansowanie z EFRR.

logo

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění polsko-české spolupráce a vzájemné poznávání jazyka, tradic a kultury našich zemí se zohledněním regionálních rozdílů. Je důležité, aby se zejména mladým lidem ukázalo podstatu péče o regionální tradice, včetně těch  svátečních. Velkou úlohu v péči o tradice mají vesnické spolky žen (Koła Gospodyń Wiejskich), a proto chceme mladým lidem ukázat tento důležitý pilíř místní komunity. Účastníci projektu budou mít možnost seznámit se mj. s regionálními kroji, regionální kuchyní, vánočními a velikonočními ozdobami, a také společně budou zpívat koledy. Tyto zkušeností nám umožní se jinak na sebe podívat a zvýšit vzájemné povědomí a také budou mít dopad na zintenzívnění a kvalitu navázané polsko-české spolupráce.

12543


Rok 2018

Projekt "Obnova a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti ve Služovicích" Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

msk

oblozeniobchodhriste kuchyn

kuchyn vrbka socialkysocialky

Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů Služovice – Vrbka

publicita

Vážení spoluobčané,

Obec Služovice realizuje projekt Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů Služovice – Vrbka, který je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je vybudování stezky pro společný provoz chodců a cyklistů, bez možnosti motorového provozu, v k.ú. Služovice a Vrbka u Opavy, v délce cca 745 m. Cílem je zajistit lepší dostupnost zaměstnání a služeb (pracovní místa a služby v obci Služovice pro obyvatele místní části Vrbka), posílit silniční bezpečnost (odklon cyklistů a chodců ze silnice III/04612 na stezku), zvýšit atraktivitu bydlení v lokalitě, přispět ke zlepšení kvality životního prostředí (méně hluku, imisí z aut) a alternativně posílit možnost občanů obce Služovice dojíždět na kole za zaměstnáním a službami do města Opavy, a přitom se vyhnout zejména silnici I/46 (propojení stezky a cyklotras ve směru Služovice – Vrbka – Svoboda – Chlebičov – Opava). Jedná se o stavbu nové pozemní komunikace, která je určena k budoucímu plnění funkce místní komunikace. Stavba bude probíhat podél silnice třetí třídy III/04612, a to po její levé straně ve směru na Vrbku. Mezi stezkou a silnicí bude zelený pruh o proměnné šířce 2 - 2,5 m. Vozovka stezky z krytu asfaltového betonu bude o šířce 2,5 m oboustranně ohraničená betonovou chodníkovou obrubou. Součástí stavby stezky je rovněž zřízení přístřešku s parkovacími místy pro sedm jízdních kol, se stolem a dvěma lavicemi. Její dokončení se očekává koncem listopadu 2018.

cyklo1cyklo2cyklo3

Projekt "Stezka v lese u Služovic" - Státní zemědělský intervenční fond

Obec Služovice ve svém lese vybudovala naučnou stezku, která bude sloužit nejen místním obyvatelům, ale také turistům z širšího okolí, kteří zde budou moci získat množství zajímavých informací o přírodě a krajině, které umocní jejich vztah k přírodě. Naučná stezka poukazuje na zajímavé ekologické vztahy mezi organizmy potažmo historické vztahy člověka ke krajině na konkrétním území ve Služovicích. Stezka jako celek zapadá do koncepce rozvoje Služovic a okolních obcí, jako přirozeně atraktivní rekreační oblasti Opavska a oblast ještě více zatraktivňuje a rozšířuje její potenciál pro rekreační a relaxační turistiku. Stezka se se svým navrhovaným pojetím chce zaměřit na seznámení návštěvníků s historií, zajímavými místy, vlastivědnými souvislostmi, ale také s ekologickými vztahy, rostlinami a živočichy v různých lesních ekosystémech a lesních biotopech.

Výsledkem projektu je stezka, která vede všemi zajímavými oblastmi lesa v jeho okolí, a která je volně přístupná a bezpečná. Součástí této stezky jsou krásné, nápadné a viditelné cedule, u kterých je možné shromáždit větší počet osob. V lese mohou být budou pořádány dětské školní výlety, vycházky a přírodovědné soutěže a rovněž se zvýší četnost návštěv turistů z okolí, což přispěje k rozvoji turistického ruchu. Implementováno je celkem deset zastavení v lese s názvy - Obecní les a jeho historie, Jehličnaté dřeviny v lese a rostliny jeho v podrostu, Listnaté dřeviny v jeho podrostu, Ptáci v lese, Savci v lese, Potravní řetězec v lese, Stopy života v lese, Hmyz v lese, Houby v lese, Niva Oldřišovského potoka.

ceduledendrofonpexeso


Rok 2017

Projekt "Obnova občanské vybavenosti ve Služovicích" Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

logo

kuchynsprchakotel

koteldverekuchyn

logo

Číslo projektu v monitorovacím systému: CZ11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000650

Název projektu: Spolupráce v příhraničí - s historií a tradicí na pozadí

Polský partner: Gmina Jejkowice

Realizace projektu si klade za cíl vzájemné poznávání cz-pl historie, tradic a kultury a zvýšení povědomí realizací naplánovaných aktivit. Realizací aktivit dojde k zintenzívnění a kvality spolup. mezi obcemi Jejkowice a Služovice. Projekt umožní utužit spolupráci mezi subjekty působícími na území našich obcí. V plánu je řada aktivit zaměřených na aktivizaci obyv. a využití jejich potenciálu. Jelikož je v projektu řešena různorodá problematika, budou zapojeny osoby v různém věku a z různých komunit.

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění pl-cz spolupráce a vzájemné poznávání historie, tradic a kultury našich zemí. Záleží nám také na odbourání mýtu, že koncentrační tábory zřízené nacisty na polském území jsou polskými tábory pro záhubu lidstva. Naopak, Poláci jsou obětmi těchto táborů. Cílem projektu je přiblížit historii, kulturu a tradice. Pro dospělé máme v plánu prohlídku dvou muzeí 2. světové války, v Osvětimi a Hrabyni. Pro mladší účastníky, ale nejen pro ně, pak budou prezentovány jesličky (divadelní představení), ale s návazností na událostí z doby 2. světové války. Bude to jisté propojení tradic a historie. Kromě toho se během ostatních aktivit účastníci dozvědí něco více o kultuře, historii a tradicích obou národů. Tyto zkušeností nám umožní se jinak na sebe podívat a zvýšit vzájemné povědomí a také budou mít dopad na zintenzívnění a kvalitu navázané pl-cz spolupráce.

Realizace projektu si klade za cíl vzájemné poznávání historie a další poznávání pl-cz tradic realizací naplánovaných aktivit.

 • 0. Příprava společná setkání obou obcí s cílem projednání jednotlivých projektových aktivit.
 • 1. Řízení projektu a obecné výdaje.
 • 2.Mezinárodní historický pochod nordic-walking pochod na památku významných událostí obou národů trasu pochodu budou ukazovat legendární a historické postavy. Realizace proběhne dne 22.4.2017 (30 CZ+60 PL) v Jejkowicích.
 • 3. Návštěva v českém Muzeu 2. světové války v Hrabyni v V. 2017 (50CZ+50PL), včetně přednášky a prezentace fotografií z historie Služovic
 • 4. Slavnosti úrody v Jejkowicích - IX. 2017, prezentace slezské kuchyně, kultury a tradic souvisejících se zemědělstvím. V rámci akce vystoupí umělecké soubory z PL a CZ (30CZ+60PL).
 • 5. Společný výlet do Muzea Auschwitz-Birkenau - 100 CZ a 50 PL, IX. 2017 - cílem akce je ukázat temnou historii lidstva
 • 6. Festival dýně v X-XI/2017 v Jejkowicích (20 CZ+30PL) - prezentace slezské kuchyně a tradic s dýni v hlavní roli, regionální umělecká vystoupení
 • 7. Jesličky - XI. 2017 mají přiblížit tradice a kulturu související s Vánocemi, společné zpívaní koled. Historie narození Krista bude prezentována na pozadí 2. světové války. Aktivita se uskuteční ve Služovicích (30 CZ+30PL).
Mezinárodní historický pochod nordic-walking 22.4.2017

pochodpochod 2pochod3

Návštěva v českém Muzeu 2. světové války v Hrabyni 12.5.2017

hrabyněhrabyne2hrabyne3

Dožínky v Jejkovicích 10.9.2017

dozinkydozinkydozinky

Návštěva koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau 16.9.2017

osvetimosvetimosvetim

Svátek dýní v Jejkovicích 22.10.2017

dynědynedyne

Jesličky a rozsvícení vánočního stromu 2.12.2017

jaselkajaselka1jaselka2

Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů Služovice-Vrbka

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že dne 11. 10. 2017 vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy, stavební povolení ke stavbě pod názvem „Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů Služovice – Vrbka“ (nyní běží lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

V souvislosti s touto skutečností Vás zároveň informujeme, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace k výše uvedené stavbě, a to  v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 2. výzva „MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Cyklostezky, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

Předmětem projektu je vybudování stezky pro společný provoz chodců a cyklistů v katastrálním území Služovice a Vrbka u Opavy v délce cca 745 m. Jedná se o stavbu nové pozemní komunikace, která je určena k budoucímu plnění funkce místní komunikace, a to podle zvláštního zákona, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stezka je zařazena do funkční třídy D2, což jsou stezky určené pro cyklistický a pěší provoz, bez možnosti motorového provozu. Stavba bude probíhat podél silnice třetí třídy III/04612, a to po její levé straně ve směru na Vrbku (místní část obce Služovice), kdy začátek trasy se napojuje na stávající chodník podél hlavní ulice (silnice třetí třídy III/04612 procházející obcí) v obci Služovice a jednak na stávající místní komunikaci, konec trasy pak na stávající chodník v místní části Vrbka. Mezi stezkou a silnicí bude zelený pruh o proměnné šířce 2 - 2,5 m. Vozovka stezky z krytu asfaltového betonu bude o šířce 2,5 m oboustranně ohraničená betonovou chodníkovou obrubou. Součástí stavby stezky je rovněž zřízení přístřešku s parkovacími místy pro sedm jízdních kol, se stolem a dvěma lavicemi (možnost odpočinku či úkrytu před nepříznivým počasím při užívání stezky).

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.


Rok 2016

Projekt "Rekonstrukce prvků občasnké vybavenosti" Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

logo

sdh služoviceTJ Sokol SlužoviceTJ Sokol SlužoviceSDH VrbkaSDH VrbkaSDH Vrbka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

mapový portál

Jsme členy